Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

As above, so below

Be the reason


Det här med att söka efter något och egentligen inte veta vad man söker efter, är det en del av att vara människa? Att alla stadier bidrar till att forma den vi är?

Om livet är ett osynligt hjul där vi redan, hela tiden är i rörelse. En rörelse som aldrig stannar, den ändrar bara intensitet och att denna intensitet egentligen grundar sig i visdomen i vårt eget hjärta.

Att våga vara så öppen att de mest subtila budskapen når fram till oss. Och vetskapen att allt i dessa budskap vill oss väl.

Att fokusera på ”as above, so below” och bara släppa in det du vill uppnå. Att se överflödet av det vackra runtomkring och det är så mer av det som kommer till dig!

Att fokusera på det du vill ha! Inte på ett avståndstagande från det du inte vill ha. Inte att bli av med det negativa, utan att söka glädjen!

Glädjen måste aktivt väljas!

Prova! Du kommer att övertygas om den positiva kraften!
____________________

This thing about searching for something and not really knowing what you are looking for, is it part of being human? That all stages contribute to shaping who we are?

See life as an invisible wheel where we are already, constantly in motion. A movement that never stops, it only changes intensity and that this intensity is really based on the wisdom of our own heart.

Dare to be so open that the most subtle messages reach us. And the knowledge that everything in these messages wants us well.

To focus on "as above, so below" and just let in what you want to achieve. To see the abundance of the beautiful around us and that is what will come to you!

To focus on what you want! Not at to distance yourself from what you do not want. Not to get rid of the negative, but to seek joy!

Joy must be actively chosen!

Try! You will be convinced of the positive power!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published